تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390می باشد.در این پژوهش از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل بهره گیری شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون 81 شرکت  طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین اندازه ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معکوس و معناداری هست.

واژگان کلیدی: ارزش گذاری زیر قیمت، عرضه های عمومی اولیه، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید