عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی مخاطبان

ارتباط گران رسانه ها اغلب رابطۀ پیچیده ای با مخاطب خود دارند که تا حد زیادی به فاصلۀ میان آن دو و نداشتن شناخت از یکدیگر بستگی دارد. ارتباط گران جمعی اغلب از فرد به عنوان نمایندۀ عموم مخاطبان بهره می گیرند تا امر ارتباط را تسهیل کنند. مهم می باشد که بپرسیم ارتباط گران به راستی با چه کسی ارتباط مستقر می کنند؟

ارتباط گران جمعی اغلب با انتخاب یک شخص (از درون یا بیرو گروه واقعی) به نمایندگی مخاطبان، از تعمیم محرک سرباز می زنند. مخاطب قرار دادن گروه و همگان بزرگ و در عین حال کوشش منتظم برای این که تا حد امکان بعضی از ویژگی های آن گروه را در نظر بگیریم، مشکل آفرین می باشد. از این رو بسیاری از ارتباط گران و برنامه ریزان ارتباطات به سادگی از این رویکرد چشم پوشی می کنند.

در ارتباطات برنامه ریزی شده، پیام ها غالبا” به گونه ای ساخته می شوند که گویی به سوی یک یک مخاطبان جهت داده شده اند. آن چیز که در این رویکرد دیده نمی گردد پویایی گروهی و تفاوت مخاطبان با یکدیگر می باشد. راه خلاصی از این مشکل تعیین افراد شاخص به عنوان رهبران فکری می باشد. در موارد دیگر، واحد مخاطب ممکن می باشد گروه باشد. مثل خانواده، دانش آموزان، دانشجویان و غیره.

بزرگ ترین مانع در دسته بندی مخاطبان نبود منابع می باشد. دسته بندی همواره به معنی کوشش بیشتر حداقل در مراحل اولیۀ کار می باشد. در فرآیند اطلاع رسانی، عرضۀ محرک واحد به گروه بزرگ مخاطبان، هزینه کمتری دارد تا ارائه محرک های گوناگون به بعضی گروه های دریافت کنندۀ کوچک و گوناگون. لیکن بسیار احتمال دارد که راهبرد دوم در اغلب موارد موثرتر باشد.

بنابر این در این جا به بعضی از مهم ترین دسته بندی های در زمینۀ مخاطب می پردازیم:

 

 

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

این روش، رویکردی سنتی و غالبا” ساده در بخش بندی می باشد و ویژگی هایی نظیر سن، جنس، شغل، اندازۀ خانوار، جایگاه فرد در چرخه حیات خانوادگی ،درآمد ،آموزش جایگاه جغرافیایی، مذهب، نژاد و ملیت را دربر می گیرد. این داده ها از لحاظ تعریف و اندازه گیری، به نحو معقولی دقیق اند. اهداف ارتباط برنامه ریزی شده، اغلب حول این رویکرد، ساختار یافته اند. مثلا” برای متقاعد کردن دانشجویان به شرکت در یک مذاکره غیررسمی برای طرفداری از آموزش عالی و مواردی مانند این، از چنین رویکردی بهره گیری می گردد. در بسیاری از اوقات برنامه ریز ارتباطی دو یا تعداد بیشتری از این متغیرها را با هم ترکیب می کند (دسته بندی جمعیت شناختی چند متغیری).

 

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها

مردم بسته به تجربه ها، تاثیرات محیط و از این قبیل، دنیا را به اشکال گوناگون درک می کنند.

یک پدیده ممکن می باشد نزد اشخاص و گروههای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد.

یکی از مثال های قدیمی و خیالی از تفکیک افراد بر اساس ادراک آنان از خود در محیطشان در تحقیقات مرتون و گولدنر دیده می گردد. مرتون و گولدنر اصطلاح «جهان شهری ها» و «محلی ها» را برای توصیف انواع مختلف افرادی به کار بردند که در اجتماعات محلی و سازمان ها نفوذ دارند؛ گروه اول کسانی هستند که دید کلی تری از واقعیت دارند و مرکز توجه گروه دوم، اجتماع محلی می باشد. برنامه ریز ارتباطی بایستی با این دو دسته به شیوه ای کاملا” متفاوت برخورد کند.

 

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس توجه ها

عموما” اعتقاد بر این می باشد که ارتباط رو به سوی بخش هایی از مخاطبان که از پیش با نظر مطرح شده موافقند و کسانی که با آن موافقت ندارند بایستی متفاوت باشند. برای دسته اول چگونگی اطلاع رسانی در قالب استدلال یک جانبه، بیشترین اهمیت را دارد. دسته دوم به اطلاعات از نوع چیستی و چرایی نیاز دارد، به شیوه ای که استدلال های مخالف را نیز مورد بحث قرار دهد. با آن دسته از مخاطبان که توجه هایی اکثرا” غیر از آن چیز که مورد نظر می باشد دارند، بایستی با دقت و حساسیت رو به رو گردید، زیرا دریافتشان از پیام ممکن می باشد موجب اثرات معکوس گردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو