عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی

ناتوانی در توصیف بعضی گروه بندی های اجتماعی و مخاطبان مورد نظر بر اساس طبقه بندی ساده جمعیتی، محققان علوم اجتماعی و بازاریابان را به جستجوی معرف های دیگر واداشت.

بعضی پژوهشگران، ویژگی های شیوۀ زندگی را در نظر می گیرند. شیوۀ زندگی را می توان چنین تعریف نمود: رفتار در زندگی روزانه که هر فرد را از دیگری متمایز می کند. پیترسون یادآوری می کند که تا حد زیادی معلوم شده می باشد انواع شیوه های زندگی مخاطبان را نمی توان به روشنی از یکدیگر جدا نمود. با این حال، این مانع از تلقی شیوۀ زندگی به عنوان یک شاخص معنی دار در این زمینه نخواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها که افراد بزرگسال آمریکایی را بر اساس سبک زندگی تقسیم می کند، ارزش ها و شیوۀ زندگی می باشد هر یک از این گونه ها معرف رویکرد متفاوتی دربارۀ زندگی می باشد که از طریق ربط دادن نیازهای روان شناختی مردم به رفتارهای آنان به دست آمده می باشد:

  • نیازمندان (11 درصد جمعیت): افرادی هستند که زندگی آنان به دلیل محدودیت شدید، مخصوصا” محدودیت مالی، بیشتر تابع نیاز می باشد تا انتخاب.
  • افرادی که از بیرون هدایت می شوند (67 درصد جمعیت): اینها معرف بخش اصلی جامعه اند، کسانی که در جریان زندگی خود به پیام ها و تصریح های واقعی یا خیالی دیگران واکنش نشان می دهند.
  • افرادی که از درون هدایت می شوند (20 درصد جمعیت): کسانی که مطابق با نیازها و تمایلات درونی خود زندگی می کنند نه بر طبق ارزش های دیگران. پاداش های اساسی این افراد در زندگی پاداش های درونی و عاطفی می باشد نه بیرونی و مادی.
  • اهل اعتدال (3 درصد جمعیت): کسانی که رویکرد هدایت از درون به زندگی را با رویکرد هدایت از بیرون سازگار می کنند.

بدیهی می باشد که این دسته بندی به ما کمک نمی کند تا عاقاید، توجه ها و رفتارها را از یکدیگر جدا کنیم و حداکثر چیزی که می توانیم بفهمیم این می باشد که عقاید خاصی بر توجه های خاصی دلالت می کنند و این توجه ها نیز به نوبۀ خود بر رفتارهای خاصی دلالت می کنند.

 

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی

برنامه ریزان غالبا” مخاطبان خویش را بر اساس هزینۀ منابعی که برای دسترسی به آنان ضروری می باشد تقسیم می کنند. در این شیوه، دسته هایی که دسترسی به آنها آسان تر باشد در اولویت قرار دارند و سایر دسته ها یا کنار گذاشته می شوند و یا در رتبه دوم اهمیت قرار می گیرند. بهره گیری از این ضابطه به تنهایی، مثلا” در برنامه های ارتباطات عمومی، ممکن می باشد غیرعاقلانه باشد. معمولا” یک راه حل مرکب که قابلیت دسترسی را در ارتباط با اهمیت دستیابی به گونه مربوطه در نظر می گیرد، معنادارتر می باشد.

راجرز اظهار می دارد که در بسیاری موارد، افرادی که بیشتر از همه به یک نوآوری نیازمندند، آخرین کسانی هستند که آن را می پذیرند، چنان که در امر تنظیم خانواده دیده می گردد.

این موضوع، تا حدودی، ناشی از کوتاهی برنامه ریزان ارتباطی و عاملان تغییر می باشد؛ زیرا در دسته بندی از راهبردی بهره گیری می کنند که متوجه گروه هایی می باشد که کم ترین مقاومت را نشان می دهند. آنان به گروهی از مخاطبان روی می آورند که برگزیدگان اجتماعی- اقتصادی اند و دسترسی به آنها آسان می باشد و بیش از همه نیز آماده پذیرش نوآوری هایی مانند تنظیم خانواده اند، راجرز چاره کار را در آن می داند که برنامه ریزان ارتباطی از نوعی راهبرد دسته بندی پیروی کنند که بالاترین مقاومت را در نظر بگیرد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو