عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

تمهیدات تبلیغ

با ذکر این واقعیت و برای رسیدن به یک برنامه ریزی هدفمند در یک پیام بازرگانی بایستی تمهیداتی در نظر گرفته گردد. تمهیدات تبلیغ ابعادی می باشد که بر مبنای آن یک تبلیغ بازرگانی شکل می‌گیرد، این ابعاد در بردارنده فرم و محتوا هستند و به شرایط و ویژگیهای پیام گیر نیز نظر دارند. این جنبه‌ها در تبلیغات بازرگانی عبارتند از:

1) قاعده تکرار

2) قاعده تکیه بر ارزشها.

3)قاعده سادگی وضوح پیام.

4) قاعده بهره گیری از جاذبه های تصویر و رنگ.

5) قاعده تکیه بر جنبه های عاطفی و برانگیزاندن احساسات مخاطب.

6) قاعده مخاطب قرار دادن گروههای سنی پایین.

7) قاعده اعتبار بخشی به فرستنده (منبع) و …

8) قاعده اثبات بخشی از ادعا.

در کنار اصول و قواعد تبلیغ، چارچوب تبلیغ نیز یکی دیگر از تمهیدات اساسی تبلیغ بازرگانی می باشد که با در نظر گرفتن آن یک تبلیغ کارا محقق می گردد. چارچوب تبلیغ بازرگانی بر جنبه های ویژگی مشترک عملکرد در رسانه‌ها تأکید دارد و به شکل های سرعت تبلیغ (ناظر بر آماده سازی سریع و به موقع تبلیغات بازرگانی و در چارچوب زمانی مشخص سفارش از سوی تولید کننده)، مداومت تبلیغ (ناظر براستمرار در امر تبلیغ و تداوم در نگاه کارشناسان اطمینان و جلب مشتری، وسعت حوزه تبلیغ پوشش محیطی امر تبلیغ در حوزه جغرافیایی تبلیغ بازرگانی) و تنوع وگوناگونی و محتوای تبلیغ (بهره گیری از جاذبه های بصری و تکنیکی مختلف ارائه پیام) قابل اندازه گیری می باشد.

با در نظر داشتن اینکه یک تبلیغ بازرگانی، بر اساس تمهیدات خاص، اصول و قواعد و در چارچوب مشخصی شکل میگیرد. ملاحظاتی نیز برای انجام یک تبلیغ بازرگانی هست که بتواند حداکثر موفقیت را به همراه آورد. در این جایگاه، در یک تبلیغ بازرگانی حداکثر ایجاد جاذبه در پیام را برای خرید یک کالا یا بهره گیری از یک خدمت ایجاد می‌کنند که در پی در نظر گرفتن ملاحظاتی محقق خواهد گردید. این ملاحظات عبارتند از:

– ارتباطات قومی

– جاذبه منبع

– انضباط سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مدیریت و تدبر

– اطلاعات و دانش کافی

– برنامه ریزی دقیق برای اجرا

– بهره گیری از هنر

– شناخت دقیق افکار عمومی

– اعتماد به نفس

– شناخت ابزار و امکانات ارتباطی

– آگاهی از شیوه های اثرگذاری پیام

– آینده نگری.

حال این ملاحظات اصلی برای انجام یک تبلیغ کارا در شکل کارکرد تبلیغ بازرگانی، اندازه گیری می گردد، منظورازکارکردهای تبلیغ، تأثیر هایی می باشد که برای تبلیغ بازرگانی در نظر گرفته شده می باشد و ناظر بر ماهیت و علت های ظهور این امر در جامعه نیز می گردد. پس کارکردهای اصلی یک تبلیغ بازرگانی به تبیین زیر می باشد:

– کارکرد فروش کالا و خدمات

– کارکرد ایجاد اشتغال

– کارکرد گسترش تولید و خدمت دهی

– کارکرد آگاهی دهی و اطلاع رسانی

– کارکرد تشویق امنیت و آرامش

– کارکرد تسهیل در دسترسی به کالا و خدمات

– کارکرد معرفی کیفیت بالاتر و مطلوب تر

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.