عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

16روش های تبلیغ

برای انجام تبلیغ روشهایی وجود دارند که به چهار نوع تبلیغات مستقیم، تبلیغات غیر مستقیم، ترکیبی از تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم و تبلیغات نامرئی تقسیم می گردد:

. تبلیغات مستقیم، بلاواسطه یا صریح: پیام دهنده پیام خود را هرچند با رنگ و لعاب و بوق و کرنا  همراه کرده باشد اما صریح و بی پروا به مخاطبان خود ابلاغ می کند. در این روش مستمعان و بینندگان، متن یا تصویری را به عنوان پیام و اطلاعیه «تبلیغی» دریافت می‌کنند و پیام دهندگان نیز در موقع و مقام «مبلغ» قرار دارند و شناخته می شوند. در شکل و نوع ارسال این گونه پیام های تبلیغی همه نوع فریب و دغلکاری وجود ندارد. اما ممکن می باشد مضمون آن سرشار از دروغ وکژی و نیرنگ باشد (متولی، 1372، ص 141).

. تبلیغ غیر مستقیم، یا واسطه یا غیر صریح: این نوع تبلیغات نمود و ظهور علنی و صریح ندارد؛ با این شیوه، اهداف تبلیغی پیام های غیر مستقیم منتشره، پنهان و غیر محسوس می باشد. اما عوام از «هدف تبلیغی» این نوع تبلیغات به آن  پی خواهند برد. از ویژگیهای این نوع تبلیغ آن می باشد که پیام های آن از کانال های نامریی و پنهانی و یا غیر منتظره عبور داده می شوند و معمولاً مخاطبان دفعاتی و به گونه غافلگیرانه آن‌ها را دریافت می‌کنند و در حقیقت به آنها تحمیل می گردد.

. تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم: دراین شیوه تبلیغی، هم از شیوه مستقیم و صریح و هم از شیوه غیر مستقیم و غیر محسوس بهره گیری می گردد (متولی، 1372، صص143- 141).

. تبلیغات نامریی: در این نوع از تبلیغ با بهره گیری از ضمیر ناخودآگاه مخاطبان بر روی آنها تأثیر می‌گذارند (پورکریمی، 1381، ص 314).

 

2-17زبان تبلیغ

تبلیغ گر در تبلیغ یک کالا یا خدمات در کنار بهره جستن از جاذبه های سمعی و بصری، تکنیک و سبک های تأثیرگذار در اقناع مخاطبان برای رسیدن به هدف خود، از یکی دیگر از روش های مؤثر در تبلیغ نیز بهره می‌جوید و آن زبان تبلیغ می باشد، زیرا انتخاب نوع زبان در تبلیغ برای انوع گونه­های مخاطبان اقدامی حساس و قابل اهمیت از سوی کارگزار تبلیغ به شمار می رود.

در کار تبلیغی، در نظر داشتن زبان مناسب مخاطب، دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد. شیوه اظهار مطلب بایستی متناسب با فرهنگ اجتماعی و توانایی های ذهنی مخاطبان هدف، تنظیم گردد. تبلیغی که مخاطب خردسال را هدف قرار می‌دهد با اظهار تکنیکی متناسب با گروه مهندسی در تبلیغ کامپیوتر متفاوت می باشد. از آنجایی که در مورد فرهنگ هر کشور، لغات و استعاره های تبلغی خاصی هست. بنا به کمک روان شناسان، زبان دانان، متخصصان تبلیغات حرفه ای و کار

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو