شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

13عناصر تبلیغ

براساس تعاریف ارائه شده از تبلیغات بازگانی و با در نظر داشتن تمام زمینه های تبلیغ، 4 عنصر اساسی ومجزا برای تحقق تبلیغ بازرگانی هست:

آگهی دهنده (فرستنده پیام) 2- آگهی (پیام) 3- وسایل نشر آگهی (وسیله ارسال پیام) 4- مخاطب آگهی (گیرنده پیام). این چهار عنصرکه درکنار هم پیام رسانی را معنی و مفهوم می‌بخشند یک تبلیغ بازرگانی را شکل می‌دهند (اربابی، 1350، ص 21).

2-14ویژگی های تبلیغ

یک آگهی که دارای پیامی مستدل، خطی و منطقی می باشد دارای خصوصیاتی می باشد که یکی از آنها سهولت می باشد. در آگهی از یک تفکر نمایشی ساده و قابل فهم بهره گیری می گردد.

در یک اگهی بایستی ارتباط میان کلمات و تصویر رعایت گردد. صدا و تصویر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و همدیگر را تقویت می‌کنند، اگر تصویر چیزی را نشان دهد و کلمات چیز دیگری بگویند، توجه بیننده به جای آنکه بر ایده مرکزی متمرکز گردد بین آن دو سرگردان می‌ماند.

همچنین آگهی بایستی از یکپارچگی خط داستانی برخوردار باشد. اگر آگهی، روشی متداوم و منطقی را در پی گیرد، درک و ارتباط در آن آگهی ایجاد می گردد، آگهی بایستی آغاز، میانه و انجام داشته باشد و پیام نیز بایستی به راحتی با ساختار روایتی آگهی سازگار باشد. ساده، مستقیم، متناسب و آشنا بودن از دیگر ویژگیهای یک آگهی می باشد. آگهی دهندگان اغلب آگهی هایی آفریدهاند که ناآشنا و پیچیده و غیر مستقیم می باشد. آگهی بایستی ساده، به دور از پیچیدگی، مستقیم و عیان و مأنوس باشد. منسجم بودن آگهی اصلی می باشد که بر ویژگی آن می‌افزاید، یک آگهی بایستی بر استراتژی مشخص متمرکز باشد: یا احساس باشد یا مستدل. آگهی بایستی باور کردنی باشد و اجرای کار بایستی با نوع محصول متناسب باشد.

همچنین آگهی بایستی با باورهای مردم و آن چیز که آنان از طبقه بندی یک محصول انتظار دارند، منطبق باشد، آگهی بایستی برای مردم با اهمیت باشد، آگهی بایستی براساس فرهنگ مصرف کننده با او پیوند مستقر کند.

یک آگهی خوب بایستی به جزئیات بیشتر توجه کند، آگهی‌ها به جای اینکه بخواهند انرژی خود را صرف محتوا کنند، بایستی به عواملی زیرا بازیگری، ضمیمه پردازی و تزئینات صحنه، توجه بیشتری کنند.

از دیگر ویژگی یک آگهی دوست داشتنی بودن آن می باشد. از آنجایی که گرایش به آگهی‌ها و تجزیه محصولات، تأثیر تعاملی بر هم دارند؛ پس منطقی می باشد که بگوئیم مردم محصولاتی را دوست دارند که آگهی هایشان دوست داشتنی باشد، آگهی بایستی با خود، ارزش سرگرم کننده داشته باشد. سرگرم سازی امری ساده می باشد. کافی می باشد که ما به شعور، لطافت طبع و خصوصیات انسانی مصرف کننده تکریم بگذاریم (بالدوین،1380، صص54- 53).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.