عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

تبلیغ اعتباری:

این نوع تبلیغ یا یک نوع جایگاه مناسب و یا یک اعتبار برای مؤسسه یا شرکت ایجاد می کند تا به آن وسیله جلب مؤسسات یا دولت را کرده و روابط عمومی شرکت را توسعه بخشد و یا آگهی دهنده با این کار به دنبال ایجاد شهرت برای کالا و محصول خود می باشد و به این ترتیب کوشش دارد به تعداد مصرف کنندگان خود بیفزاید.

تبلیغ از جنبه محتوا دارای دسته بندی های دیگری می باشد که اهم آنها به تبیین ذیل می باشد:

تبلیغ تکراری: تبلیغ کنندگان، آگهی های خود را با کلمات و عبارات به کار رفته در آن بیش از آن چیز که که لازم است تکرار می‌کنند تا از اثر گذاری آن مطمئن شوند.

تبلیغ روشن: تبلیغ روشن به شکلی منطقی مشخصات محصول را مطرح می کند و علت های حاکی از برتری آن را مثلاً از نظر اقتصادی ارائه می‌دهد. در تبلیغ روشن بر مستقیم بودن آن بایستی توجه گردد.

تبلیغ ظریف: در تبلیغ ظریف اطلاعات درمورد کالا بطور مستقیم ارائه نمی‌گردد. بلکه اکثراً به شکلی غیر مستقیم، کالا در پیوند با آمال و آروزهای خریدار فرضی و شیوه زندگی مطلوب معرفی می گردد.

تبلیغ ناپیدا: تبلیغ دارای دو معنای ظاهری و نهانی می باشد. معنای ظاهری تبلیغ، همان معنای نرمال و طبیعی می باشد. اما معنای عمیق و نهان و ناپیدای آن معنای متضادی می باشد که با معنای ظاهری آن متفاوت می باشد. در این شیوه تبلیغی، پیام تبلیغاتی با ظاهری گول زننده و فریبنده که متضاد معنای نهان آن می باشد به مخاطب ابلاغ می گردد.

تبلیغ مستدل و غیر مستدل: معمولا «تبلیغات» غیر مستدل و «پیام تبلیغی» مستدل خوانده می گردد، می‌توان تبلیغاتی را در این دوره نشان داد که تماماً بر آمار و ارقام، واقعیت‌ها و نظریات اقتصادی بنا شده باشد.

تبلیغ فراآگاهی: شگرد این شیوه تبلیغی »ایجاد انگیزش برای مخاطب» می باشد، این نوع تبلیغات با قرار دادن اطلاعات در لا به لای مطالب مهم مغز را دور می‌زند و بطور ناآگاه وارد ذهن می گردد.

تبلیغات چشم فریب (کاذب): در این نوع از تبلیغات کالای مصرفی، برای گمراه کردن مخاطب همراه با نتایج آزمایش های انجام شده، نتایج نظر سنجی­ها و آورده های جدید علمی تبلیغ می گردد، این تبلیغ به ظاهر دارای هدف آگاه سازی می باشد اما با بزرگ نمایی، قصد فروش کالا را دارد.

تبلیغ هیجانی: در این نوع تبلیغ کوشش می گردد مخاطب به سوی اهداف معین و هیجان آور هدایت گردد.

تبلیغات وحدت بخش: در این نوع تبلیغات کوشش منبع در راستای منفعل کردن و تأثیر گذاری و تصمیم گرفتن برای مخاطب می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.