عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات

هنگام مطالعه سیستمی از شرکت ها بایستی فعالیت های ترفیعی به عنوان سیستم های فرعی درون سیستم کل بازاریابی شناسایی گردد. این اقدام یعنی متناسب کردن فعالیت های نیروی فروش، برنامه های تبلیغاتی، و دیگر فعالیت های تشویقی.

متأسفانه در بسیاری از شرکت‌ها و سازمانهای امروزی این فعالیت‌ها به صورت جداگانه و انفرادیهنگام مطالعه سیستمی از شرکت‌ها بایستی همه فعالیت های ترفیعی به عنوان سیستم های فرعی درون صورت می‌گیرد. به عنوان مثال بین مدیریت تبلیغات و مدیریت فروش رقابت و برخوردهای غیر منطقی دیده می گردد. از لحاظ تئوریک اقتصادی، هدف اصلی ترفیعات عبارتست از تغییر محل و مشکل منحنی های تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت. به گونه اساسی ترفیعات یا ارتقاء عبارتست از مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب و اثر گذاری که این سه کاملاً با هم مرتبط اند. (کاتلر، فیلیپ، 2004)

 

2-5 روشهای ترفیع:

مهمترین روش به کار گرفته شده برای ترفیع عبارت می باشد از: فروش حضوری، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش که مقصود از پیشبرد فروش متناسب کردن و فراهم آوردن فعالیت های فروش حضوری و تبلیغات می باشد که خود فعالیت هایی مانند استقرار ویترین‌ها در فروشگاه ها، برگزاری نمایشگاه های تجاری، بهره گیری از نمونه‌ها و جوایز را برمی گیرد. بعلاوه گروهی از راهبردهای بازاریابی نظیر تقسیم بازار و محصولات متمایز مربوط به همین گروه می باشد.

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:

یکی دیگر از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین موثرترین ترکیب ترفیعی می باشد. در این مورد از وسایل متعددی می‌توان بهره گیری نمود. مشکل این می باشد که مدیریت از اندازه دقیق تاثیر و کارائی تبلیغات، آگهی ها، فروش شخصی و وسایل ترفیعی دیگر برای دستیابی به اهداف و برنامه های فروش اطلاع ندارد و نمی‌تواند که تا چه حد بایستی برای فعالیت های ترفیعی خرج  کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.