عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیمات در مورد رسانه آگهی:

آگهی کننده بایستی رسانه آگهی را برای ارائه پیام انتخاب کند. مراحلی را که بایستی طی کند عبارت می باشد از:

الف) یقین رسایی، فراوانی و اثر گذاری

ب) انتخاب از اظهار انواع رسانه های اصلی و عمومی

ج) انتخاب یک یا چند رسانه خاص

د) مشخص کردن زمانبندی آگهی در رسانه ها

در انتخاب رسانه، تبلیغ کننده برای دستیابی به اهداف خود از تبلیغات، بایستی سطح پوشش و فراوانی لازم پیام را تعیین کند. سطح پوشش و یا به تعبیری رسایی رسانه، در حدی از افراد موجود در بازار هدف می باشد که در مدت زمان معین در معرض برنامه آگهی تبلیغاتی قرار می‌گیرند. فراوانی تعداد، دفعاتی می باشد که به گونه متوسط یک شخص در بازار هدف در معرض پیام قرار می‌گیرد. تبلیغ کننده بایستی درمورد تأثیر رسانه نیز تصمیم بگیرد. تأثیر رسانه های ارزشی کیفی، رویت پیامی می باشد که از یک وسیله خاصی منتقل می گردد. برای مثال در مورد بعضی از کالاها که دیدن آنها ضروری می باشد تأثیر پیام های تلویزیونی برایشان به مراتب بیش از پیام های رادیویی می باشد. همچنین به مقصود آن که پیام تبلیغ به مصرف کننده یا گروه مورد نظر برسد یک حامل پیام مورد نیاز می باشد. عامل سازنده پیام در امور تجارت و تولید را وسایل تبلیغاتی می‌نامند.

کسی که تبلیغ می کند می‌تواند رأساً وسیله و حامل پیام را تهیه نماید و از طریق تهیه کاتولوگ‌ها، علایم و عکسهای چاپ شده بزرگ به مقصود خود برسد. یا آن که تبلیغ کننده می‌تواند از وسایل ارتباط جمعی بازرگانی از قبیل روزنامه­ها، مجله­ها، تلویزیون، رادیو، تبلیغات خارج از محیط و تبلیغات در وسایل نقلیه، راهنماهای متنوع و فیلم های سینمایی بهره گیری کند.

توفیق هر کوشش تبلیغاتی به گونه مستقیم بستگی کامل به انتخاب وسیله جهت رساندن پیام و آگهی تبلیغ دارد. پس انتخاب وسیله تبلیغ و طرح ریزی انتخاب وسیله یکی از اجزای مهم طرح تبلیغات بازرگانی به شمار می‌رود (محمدیان، 1379، صص210-208).

 

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:

ارزیابی اثر ارتباطات واثر آگهی بر فروش بایستی به گونه منظم به عنوان قسمتی از برنامه آگهی انجام پذیرد

الف) اثر ارتباطی تبلیغات و آگهی ها

ب) اثر آگهی بر فروش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.